Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hof van Huet , gevestigd te Gemert, verder te noemen HvH.

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot levering van goederen en tot uitvoering van werk door HvH.
 1. Alle aanbiedingen worden gedurende 30 dagen gestand gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 1. De auteursrechten van de door HvH vervaardigde tekeningen blijven eigendom van HvH. het is opdrachtgever niet toegestaan deze tekeningen te vermenigvuldigen of te verspreiden.
 1. Door aanvaarding van de offerte komt de overeenkomst tot stand.
 1. Indien de offerte onder meer omvat het maken van een ontwerptekening en detailtekeningen, is opdrachtgever gerechtigd na het beoordelen van de ontwerptekening of na het beoordelen van de detailtekeningen de overeenkomst op te zeggen. In geval van opzegging is de opdrachtgever de kosten van de ontwerp- en detailtekeningen (voor zover gemaakt) verschuldigd.
 1. Indien is afgesproken dat de werkzaamheden vóór een bepaalde datum zullen zijn uitgevoerd, of indien een bepaalde levering- of uitvoeringstermijn is overeengekomen, geldt deze datum of termijn als richtlijn. Bij overschrijding van de termijn is HvH niet aansprakelijk voor eventueel door opdrachtgever daardoor geleden schade.
 1. Eventuele onvolkomenheden dienen door opdrachtgever binnen tien werkdagen na gereedkomen van het werk schriftelijk aan HvH te worden gemeld. HvH dient vervolgens in de gelegenheid te worden gesteld de nodige herstelwerkzaamheden uit te voeren, tenzij herstel niet mogelijk is. Indien binnen tien werkdagen geen tekortkoming schriftelijk is gemeld, wordt het werk geacht conform de opdracht te zijn uitgevoerd.
 1. Alle door HvH geleverde materialen blijven eigendom van HvH totdat opdrachtgever alle vorderingen van HvH heeft voldaan.
 1. Indien betaling in termijnen is afgesproken, is HvH gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat een vervallen termijn volledig is betaald.
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

Indien opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever een rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf 15 dagen na factuurdatum tot de dag der voldoening. De rente bedraagt 1% per maand of gedeelte van een maand.

Indien HvH een derde inschakelt om haar vordering te incasseren, is opdrachtgever de daaraan verbonden kosten verschuldigd. Deze incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00.

Indien moet worden geprocedeerd om de vordering te incasseren, is opdrachtgever de volledige daadwerkelijke proceskosten verschuldigd.

 1. HvH staat in voor een goede uitvoering van het werk en een goede kwaliteit van de geleverde goederen. HvH ziet toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van de wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 1. De hergroei van de geleverde planten, struiken en bomen is mede afhankelijk van de bodem, de verzorging en de weersomstandigheden. HvH staat in voor de hergroei van de door HvH geleverde planten, struiken en bomen met een omtrek van maximaal 15 cm. gedurende het eerstvolgende groeiseizoen mits de bodem vooraf door HvH als voldoende is aangemerkt, HvH belast is met het onderhoud en mits alle aanwijzingen van HvH zijn opgevolgd. Indien (een deel van) de planten, struiken of bomen met een omtrek van maximaal 15 cm, het eerstvolgend groeiseizoen niet aanslaat, zullen deze planten, struiken en bomen gratis worden vervangen. De door HvH geleverde bomen met een grotere omtrek dan 15 cm hebben ook een goede kwaliteit. Omdat de hergroei van deze bomen veel meer kan worden belemmerd door de weersomstandigheden, kan HvH terzake geen garantie geven.
 1. Indien opdrachtgever bepaalt waar de te leveren dode en/of levende materialen moeten worden ingekocht, of in het geval opdrachtgever deze materialen zelf levert, staat opdrachtgever in voor de goede kwaliteit van deze materialen. HvH verlenen op deze materialen geen garantie.
 1. De aansprakelijkheid van HvH voor eventuele schade is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van HvH ter zake van de schade uitkeert.
 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter.